UA-165979138-1

MIJN BLOG

MIJN BLOG

Het gebeurt wel eens dat een mens piekert.. Waarover ? 

-  Enerzijds is er op de media veelvuldige reclame voor elektrische auto's.  De Europese Unie  zou zelfs overwegen  om alle voertuigen  op " fossiele brandstoffen " in een nabije toekomst te verbieden.  

- Anderzijds  circuleren er al noodplannen tot gefaseerde afschakeling van elektriciteitsbevoorrading tot bij de gewone bevolking toe .

 Vergis ik mij als ik hier een gebrek aan samenhangend beleid zie ? 

 Of ...   zegt men niet alles ?           

Dagboek 3.11.2022

Je zou warempel   aan numerologie gaan geloven .

#inspiratie #grondwet #numerologie

Mijn tuchtzaak in beroep ( zie pagina " documenten " )  zal behandeld worden op 

                                  13 december 2022.   Is 13 een geluksgetal  ?

Bij het overlopen van belangrijke momenten in ons leven stel ik vast dat 13 december een datum is met belangrijke , doorslaggevende wendingen . Voor ons meestal een gelukkig eindpunt van  slepende conflicten .  

Hieronder volgt een korte weergave van  perikelen .

1.Half 1970 waren we respectievelijk 23 en 24 jaar oud . Rita was apotheker , ikzelf afgestudeerd doctor in de rechten aan de KUL .  Het beroepsleven was nog niet echt begonnen , toen we allebei dadelijk het hoofd moesten bieden aan hardnekkige tegenstand  .    Ikzelf kreeg in augustus 1970 een uitnodiging van de Belgische Opsporing  Brigade :   de toenmalige CVP -afdeling Kortrijk had in de maand juli 1970 haar lijst gepubliceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 10 oktober 1970.  De partij had naast mijn naam het woord  "advocaat " vermeld ,  terwijl ik nog niet eens de eed had afgelegd   . Aanmatiging van een beroep dat men niet heeft !    .  Tijdens het verhoor legde ik uit dat iemand die rechten studeerde in de volksmond " voor advocaat leerde ".  Uiteindelijk werd ik op 10 oktober  1970 als gemeenteraadslid verkozen en de zaak doofde uit.... ( blijkbaar niet zonder hoe dan ook sporen na te laten, zoals ik later en zelfs véél later mag ondervinden .)

Erger waren de avonturen die we met mijn echtgenote apotheker meemaakten.

2 .Op 9 februari 1970  liet de Minister van Volksgezondheid een Koninklijk Besluit nemen waarbij voortaan een apotheek pas mocht geopend worden voor het publiek , na een voorafgaande vergunning van de Minister van Volksgezondheid . De vrijheid van vestiging voor apothekers was verleden tijd.   Mijn toekomstige schoonouders hadden net aan de Pater Jan Davidstraat 33 in Kortrijk een officina laten oprichten waar Rita haar activiteit als apotheker zou aanvatten.

Het Koninklijk Besluit van 9 februari 1970 maakte de uitvoering van dat plan twijfelachtig  , zo niet onmogelijk.

Het toeval wilde dat ik in die tijd aan de KUL  " Grondig Administratief Recht " als keuzevak gekozen had . Het bestond uit het bijwonen van wekelijkse seminaries .  Die activiteit bracht mij ertoe ( met de hulp van Professor L.P. SUETENS ) uiteindelijk een verzoekschrift bij de Raad van State op te stellen tot nietigverklaring van het Koninklijk Besluit van 9 februari 1970 wegens machtsoverschrijding . Ik was nog niet gemachtigd  om het beroep als advocaat te ondertekenen , daarom deed Rita dat zelf.

Terwijl het onderzoek van de zaak hangende was , opende Rita op 15 juli 1971 zonder vergunning haar Apotheek aan de Pater Jan Davidstraat 33 te Kortrijk.  We zouden ons verdedigen op grond van het toenmalige artikel 107 van de Grondwet .  Het artikel bepaalt ( zoals het huidige artikel 159  ) dat de Hoven en de Rechtbanken de  besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre ze met de wetten overeenstemmen . 

Dadelijk gingen de deontologische poppen bij de Orde van Apothekers aan het dansen. 

Wegens die schending van de eer en de waardigheid van het beroep kreeg Rita een schorsing opgelegd van 6 maanden.   Er volgde hoger beroep van Rita . Aangezien uit het beroep bleek dat zij wilde volharden , werd de schorsing in beroep verhoogd tot 9 maanden. 

Uiteindelijk besliste het Hof van Cassatie op 23 mei 1973 dat het Koninklijk Besluit van 9 februari 1970 met machtsoverschrijding genomen was en de tuchtrechtelijke schorsing door de Orde van Apothekers werd teniet gedaan.

Ondertussen was het onderzoek van het annulatie-beroep bij de Raad van State beeïndigd .

Op 13 december 1973 velde de Raad van State een arrest waarbij het Koninklijk Besluit van 9 februari 1970  over de vergunningsplicht voor de opening van apotheken "  erga omnes " werd vernietigd .


3 . Een tweede belangrijke 13 december viel in het jaar 2018 .  Op 19 oktober 2012 had ik een klacht ingediend tegen België wegens schending van het recht op een eerlijk proces .Op 13 december 2018 trof het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg een " beslissing " waarbij akte werd genomen van het standpunt van de Belgische regering .  België gaf toe dat het artikel 6.1 van het Verdrag had geschonden , doordat het mij een rechtsmiddel had ontnomen tegen een krenkende beslissing , zodat een ingediend beroep plots niet meer ontvankelijk was .

 België werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 6.500 Euro.

( site van het Hof van Straatsburg : hudoc.echr.coe.int./sites/fra )


Als je als veroordeelde in een deontologische aangelegenheid op een 13 december voor een Tuchtraad in Beroep moet verschijnen   kan je moeilijk de herinneringen aan positief afgelopen rechtsfeiten onderdrukken , die op een dertiende december zijn voorgevallen .. 

Dan begin je al te dromen en je af te vragen hoeveel advocaten stafhouders in de Tuchtraad van Beroep zouden zetelen , en . . .of ze bijvoorbeeld  vanuit hun leidende functie aan de Balies niet de natuurlijke neiging zouden hebben om hun eigen prerogatieven met betrekking tot de handhaving van de permanente vorming van advocaten ten allen tijde te doen respecteren .

Maar kom , het is nog meer dan een maand wachten en men moet toch positief blijven denken en   geloven in numerologie .

Gisteren , 13 december 2022 is de zaak " in het openbaar " behandeld door de Tuchtraad van Beroep .  Uitspraak op 10 januari 2023

VOORZIENING  IN CASSATIE

#justitie        Haesbrouck c. Orde van Vlaamse Balies

. - Op 10 januari 2023 sprak de Tuchtraad van Beroep van de OVB een strengere straf uit  ( op vordering van de Stafhouder van de Balie West Vlaanderen .)

- Op 10 maart 2023 is bij het Hof van Cassatie een voorziening in Cassatie neergelegd..


update 13 juni 2023 .

De Orde van Vlaamse Balies heeft bij het Hof van Cassatie geen antwoordconclusie neergelegd.

Het is nu wachten op een datum voor behandeling.


                                                                               update 28 november 2023

- Hoewel het hele geschil sinds 10 maart 2023 aanhangig is bij het Hof van Cassatie heeft de Balie van West Vlaanderen het opportuun geacht mij dit jaar tot twee maal toe identieke tuchtonderzoeken aan te zeggen met zelfde argumenten die momenteel nog  ter beoordeling aan het Hof van Cassatie zijn voorgelegd .  Een eerste nieuw tuchtonderzoek  op 13 maart 2023 , een tweede op 28 november 2023 .

- Respect voor de waardigheid van ons hoogste rechtsorgaan moet bij de autoriteiten van de West-Vlaamse Balie blijkbaar wijken voor de zorg om de " eigen balie- waardigheid " .

- menig advocaat kan daarbij zijn bedenkingen hebben . .

-


OORLOG IN OEKRAINE :  VERDER KIJKEN  ?

        Menig westers land aarzelt om volle militaire steun te verlenen aan Oekraïne

- een gelijkaardige terughoudendheid kon 84 jaar geleden worden vastgesteld , toen op 1 september 1939 Hitler Polen binnenviel..

- ook toen , zoals vandaag , waren het vooral het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk , die daadwerkelijk wilden opkomen voor de verdediging van het aangevallen land . Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat Polen steeds een gegeerd territorium is geweest van andere grootmachten .

- Op 23 september 1939 ondertekenden Duitsland en de Sovjet-Unie een niet-aanvalspact in Moskou . Het hield onder meer in dat de verdragspartners Polen onder henzelf verdeelden.

- amper een week na het pact , 1 september 1939 , viel Hitler Polen binnen.

Ook toen bleven veel westerse landen stil afwachten .

De " schemeroorlog " bleef echter korte tijd duren tot Hitler op 10 mei 1940 België , Luxemburg , Nederland en Frankrijk aanviel .

Persoonlijk was ik verrast te lezen dat Hitler voor die invallen in onze landen de                 " gelukwensen" van Stalin in ontvangst mocht nemen.   ( Bron :  Roger Moorhouse  : " Duivelspact , Hitlers verbond met Stalin 1939-1941 " .  uitgeverij omniboek 2016 )

Mijn moraal ?   Denken dat de oorlog niet bij onze deur woedt kan misleidend zijn.

9 juni 2023 ."ALLE HOOFDEN RICHTING LAHBIB ".  ( het Nieuwsblad ) 

                                    _________________________________                     

PARLEMENTAIRE ONDERZOEKSCOMMISSIE ?


Zoals zo dikwijls in ons land wijzen politieke hoofdrolspelers naar elkaar als hun daden problemen opgeroepen hebben .

Pascal Smet nam " zijn verantwoordelijkheid ".

De  Federale Premier vindt dat de minister van Buitenlandse Zaken haar job heeft gedaan en dekt haar optreden in deze zaak.  ( VTM-Nieuws ,19.6.2023 13 uur )

Het komt mij voor dat het vraagpunt nu is : wie moest het laatste , beslissende woord hebben om in de gegeven internationale omstandigheden de Iraanse delegatie toegang tot ons land te verlenen of te weigeren ?


Gelet op de vele tegenstrijdige en onvolledige verklaringen die zijn afgelegd , en gelet ook op het cruciale internationale belang van de zaak , vraag ik me af of een federale Parlementaire Onderzoekscommissie niet aan te raden is.  De opdracht : de volledige chronologische opeenvolging van de contacten ( mails ) en beslissingen die geleid hebben tot de toegang van de Iraanse delegatie tot ons land opdiepen en beoordelen.

Een kans voor de verkozenen van het volk om in verwarde omstandigheden de waarheid aan het licht te brengen.

19 juni 2023VTM-INTERVIEW VAN DANY VERSTRAETE MET DE NIEUWE OPEN VLD-VOORZITTER ONGENA  

De heer Verstraete peilde naar de oorzaak van het ontslag van de heer Lachaert , meer bepaald de tegenstelling tussen de " donkerblauwe " richting binnen de partij , die Voorzitter Lachaert tot ontslag bewoog , en anderzijds de links-liberale strekking die door Premier Decroo gevolgd wordt

Het antwoord van de heer Ongena was kort en bondig  :  er is maar een standpunt dat vandaag door de partij wordt gehuldigd.

Of : hoe eenvoudig de politiek toch kan zijn .


The proof of the pudding will be in the eating .


9 juli 2023

WIE KAATST MOET DE BAL TERUG VERWACHTEN

.We vernemen dat de Russische " speciale militaire operatie "  tegen Oekraïne leidt tot Oekraïnse militaire tegenacties op doelen in Rusland.

Ook al oordelen sommigen dat zoiets moet vermeden worden , toch kon die gang van zaken op de duur wel verwacht worden.

" Wie kaatst moet de bal terug verwachten "

30 juli 2023

                        DIPLOMATIE  vS OORLOG ?

- Sommige kranten maken vandaag gewag van de Belgische zorg om niet als oorlogvoerende partij beschouwd te kunnen worden door de agressor Rusland , die nochtans met de vijandelijkheden tegen Oekraïne begonnen was  zonder voorafgaande waarschuwing .

- Om aan die Belgische zorg tegemoet te komen huldigen sommige kranten de stelling dat wij Oekraïne steunen onder de voorwaarde  dat die verdediging geen operaties inhoudt op het Russisch grondgebied

- In september 1938 aanvaardde Neville Chamberlain de annexatie van Tsjecho-Slowakije onder het motto :                 " Peace for our time "


Minder dan een jaar ,later op 1 september 1939 , viel Duitsland Polen binnen ,

   mijn mening : Diplomatie en Oorlog zijn twee verschillende dingen , die, door elkaar gehaald , voor moeilijke dubbelzinnigheden kunnen zorgen .

21 augustus 2023 .

Leaders in Law -Winner .

Op 25 september 2023 kreeg ik onverwacht het mail-bericht dat  " The Leaders in Law " mij verkozen had tot Civil Litigation Expert of the Year in Belgium .

Als wat oudere advocaat beschouw ik de erkenning als een aanmoediging tot een blijvende inzet voor gerechtigheid en tegen elke vorm van machtsmisbruik door welke instelling ook.


VOOR GEFRUSTREERDE VOETBALLERS , CLUBS , EN SUPPORTERS

Op 27 januari 2022 vond ik een tafereeltje op de achterzijde van de scheurkalender : " le petit farçeur "

Het verhaal dat zich in het hiernamaals afspeelt luidt als volgt  : 

Om de verveling te verdrijven stelt de Duivel aan Sint Pieter voor om een voetbalmatch te organiseren .

Met plezier antwoordt Sint Pieter , maar vergeet niet dat wij in de hemel al de beste voetballers hebben .

Misschien wel , repliceerde de Duivel , maar wij hebben al de arbiters .

 ( goede grapjes kunnen soms een aanzet leveren voor bezonken inzichten )

MOET HET BESTE NOG      KOMEN  ?

Mijn vraag ; moet zoiets dan werkelijk kunnen in een rechtstaat ?                          Kortrijk , 30 januari 2024

  1. Update 8 februari 2024  

Na méér dan 10 maanden van welles nietes " dialogeren " met telkens andere gesprekspartners  ( die altijd zo goed als anoniem  blijven ) binnen de FOD Financiën  , komt de zaak op 19 februari 2024 op haar juiste plaats :  de rechtsmacht  :  duidelijk aanwijsbaar , tegensprekelijk ... en openbaar .


   2.    Update ,  vandaag 23 februari 2024  :

de beslagrechter :

* Op 19 februari 2023 komt de zaak voor de beslagrechter in Kortrijk .

* er wordt een conclusiekalender afgesproken ;

* ter zitting is Financiën akkoord met de opschorting van het uitvoerend beslag ;  De beslagrechter geeft een Proces-verbaal van de terechtzitting . In dat PV wordt vastgesteld dat het beslag in afwachting van de uitspraak wordt opgeschort ;

* Op 21 februari 2024 wordt het PV van de zitting per deurwaardersexploot betekend aan de Belgische pensioendienst  ( aldus Gercolex ) ;

* Toch wordt op 23 februari 2024 nogmaals 80% van het overheidspensioen ingehouden .  Zonder enige rechtsgrond .   Overheidsaansprakelijkheid voor onrechtmatige bestuursdaad .

OORLOG IN OEKRAÎNE EN WESTERSE VERDEELDHEID

Wij herinneren ons nog de boeiende VTM uitzendingen ( 1989 ) gebaseerd op het boek van Herman Wouk.

De recent aan het licht gekomen verdeelde westerse reacties op de Russische invasie roepen soms pijnlijke analogieën op .

Misschien kan VTM een heruitzending overwegen .

Historia magistra vitae .        28 februari 2024 .


vrijdag 26 april 2024

toevallige ontdekking :

6 , 2 miljoen euro boetegelden blijven jarenlang onbetaald .


Kan Financiën soms grootmoedig zijn  ( ?! )